تبلیغات
هنرستان کاردانش علامه حلی - نمونه طرح درسهنرستان کاردانش علامه حلی


Pنمونه طرح درس

 

سمه تعالی                                                                    

نمونه طرح درس به روش همیاری

 

بسمه تعالی                                                                    

نمونه طرح درس به روش همیاری

 یکی از الگو های مورد استفاده در تدریس روش همیاری می باشد . این روش خود نیز به دو روش انجام پذیر است : الف ) تدریس اعضای تیم   ب)طرح قضاوت عملکرد

در این طرح درس از روش همیاری  (تدریس اعضای تیم) استفاده شده است .

در روش همیاری ارتباط دانش آموزا ن با هم زیاد است . در این روش دانش آموزان را به صورت دو نفره ویا سه نفره گروه بندی می کنید سپس محتوای درس را جدا می کنید و هر قسمت را به هر گروه می دهید تا یک قسمت را به عنوان سهم خود مطا لعه کند.بعد از اینکه محتوا تعیین شد مطالعه شروع می شود . مطالب نباید بلند و طولانی باشد بیست دقیقه بیشتر نباید طول بکشد. تشکیل تیم های جدید و بحث و بررسی 15 تا 20 دقیقه ( از هر گروهی اشخاصی که مباحث آنها با هم مشترک می باشد می توانند با هم یک گروه بزرگتر را تشکیل دهند ). افراد به گروههای اولیه خو دشان  باز می گر دند و بعد از اینکه اشکا لات یکدیگر را بر طرف کردند قسمتهای مجزا را به یکدیگر تدریس می کنند . البته می توان به این صورت هم عمل کرد که هر گروه قسمت مر بوط به خود را برای بقیه تدریس کند در حقیقت قسمتی از روش (ب) را با روش (الف) همراه کرد . و در آخر ارزشیابی صورت گیرد وبعد از آن کلید سوالات داده شود.

تو ضیح قسمتهای طرح درس ارسالی :

مشخصات کلی : که برای وارد کردن مشخصات می باشد و واضح ا ست .

موقعیت یابی : در این قسمت باید مشخص شود که چرا در تدریس این مبحث باید از این الگو استفاده شود.( مثلا من چرا از روش همیاری در مبحث این قسمت استفاده کر ده ام)

مراحل الگو : در این قسمت تمام مراحل الگو باید مرحله به مرحله  با بیان زمان بندی باید مشخص و نوشته شود.

سیستم اجتماعی : در این قسمت ارتباط معلم با فراگیر بیان می شود (در الگو های جدید اندازه ی فعالیت معلم و دانش آموزان باید تقریبا به یک اندازه باشد).

اصول واکنش : معلم سوالاتی را بیا ن می کند تا متو جه شود که دانش آموزا ن چقدر درس را  فهمیده اند.

سیستم حامی : (شرایط و منابع آموزشی ) در این قسمت تمام وسائلی را که برای آموزش استفاده میکنید را می نویسید.

آثار آموزشی : در این قسمت آثار جزئی تدریس را می نویسیم .

آثار پرورشی : در این قسمت می نویسیم که استفاده از این طرح   چه     آثار پرورشی را    برای   دانش آموزان ذر بر دارد مثلا استفاده از روش همیاری باعث می شود که دانش آموزان بصورت گروهی کار بکنند.

در آخر باید متذکر شوم که این معلم است که باید تشخیص دهد که برای هر قسمت از مبحثی که می خواهد تدریس کند بهتر است از چه روشی استفاده کند.

روش همیاری بر گر فته شده از این منابع می باشد :

الفبای مدیریت کلاس درس اثر رابرت تی و ترجمه ی دکتر سرکار آرانی

الگو های تدریس 2000 نویسنده موریس جویس و ترجمه محمد رضا بهرنگی

ظرافتهای معلمی از مجید نقیه

1000 نکته برای تدریس معلمان از مجید نقیه

در آخر باید متذکر شوم که در طرح درس ارسالی بنده هر دو صفحه به هم مر بوط و پشت سر هم است و چون مراحل الگو جا زیاد گرفته بقیه را در صفحه ی دوم تایپ کرده ام و در ضمن زمان

180 دقیقه برای دو زنگ درس 90 دقیقه ای می باشد چون در درس ما در یک روز بنده 6 یا 8 ساعت را در یک روز با یک کلاس درس دارم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات کلی

شماره طرح درس : 7

نام درس : سیستم عامل

 

کتاب سیستم عامل پیشرفته

مجری :

تاریخ اجرا :

مدت اجرا :  

180 دقیقه

محل ا جرا : سایت کا مپیوتر

هنرستان / دبیرستان

کلاس : سوم

تعداد فراگیران :

 

نام الگو :

 

 

روش همیاری

موقعیت یابی

 

از این الگو در چه شرایطی می توان استفاده کرد ؟

 در شرایطی که درس بیشتر حا لت تئوری  و خسته کننده داشته باشد و اگر معلم بخواهد تمام این

واحد کار را تنها صحبت کند و دانش آموزان فقط شنونده باشند خسته میشوند و کلاس حالت کسل کننده و خشک پیدا می کند.

مراحل الگو

مرحله ی اول : تشکیل گروههای 2 نفره بصورت تصادفی یا انتخاب خودشان (15 دقیقه )

مرحله ی دوم : محتوای درس را جدا می کنیم و هر قسمت را به یک گروه می دهیم تا یک قسمت را به عنوا ن سهم خود مطالعه کنند .( در این واحد کار با توجه به محتوا ی درس و تعداد صفحات هر 1صفحه از این واحد کار به یک گروه سهم داده می شود چرا که مطالب نباید زیاد بلند باشند در حقیقت در این واحد کارسهم هر دانش آموز نصف از یک صفحه می باشد .(15 دقیقه )

مرحله ی سوم : بعد از اینکه محتوا تعیین شد مطالعه شروع می شود ( 20 دقیقه )

مرحله ی چهارم : گروهها می توانند با هم مشورت و اشکالات یکدیگررا بر طرف کنند(20 دقیقه )

مر حله ی پنجم : باز گشت به گروههای اولیه خو دشا ن قسمت های مجزا را به هم تدریس کنند (20 دقیقه)

مر حله ی ششم : ارزشیابی انجام می شود و بعد از ارزشیابی کلید سوالات داده می شود ( من در این مر حله به این صورت عمل میکنم که هر گروه هر قسمت را بصورت تدریس کنفرانس دهد و بعد سوا لاتی را از دیگر گروه ها بپرسد وسپس من سوالاتی را از هر گروه بپرسم و در آخر باز هم اگر چیزی برای دانش آموزان نامفهوم است با تو ضیحات من اشکالات دانش آمو زان بر طرف شود)( 60 دقیقه )

مرحله ی هفتم : آزمون نظری و آزمون عملی واحد کار انجام می شود (30 دقیقه)

سیستم اجتماعی

نوع ارتباط معلم با فراگیران و فراگیران با یکدیگر :

در این ا لگو فعالیت معلم و فراگیران در امر تدریس با هم برابر است . و فراگیر هم در نقش یک فراگیر عمل می کند و هم در نقش یک معلم و این طور نیست که عده ای از دانش آموزان فعال و عده ای کنار گذاشته شوند بلکه همه به یک اندازه فعالیت دارند.

اصول واکنش

فعالیت هایی که معلم انجام می دهد تا فراگیران فعال شوند.

در این الگو  من سوالاتی را به صورت شفاهی و کتبی و عملی از دانش آموزان  بعمل آوردم تا متوجه شوم که دانش آموزان چقدر مبحث را متوجه شده اند .

سیستم حامی

شرایط و منابع آموزشی : سایت کامپیوتر (برای هر دو نفر یک کامپیو تر )

-  WHITE BOARD ماژیک کتاب سیستم عامل

آثار آموزشی

پس از مطالعه ی این واحد کار از فراگیر انتظار می رود که :

1-  میانبر فایل اجرایی بر نامه مورد نظر را به Startup  اضافه و حذف کند.

2-  دلایل افزودن فایل اجرایی برنامه به Startup را بیان کند .

3-  نرم افزارهای موجود در Startup را اجرا کند.

4-  فایل های سیستمی وپیکربندی را بشناسد.

5-  فلوچارت مراحل راه اندازی سیستم را توضیح دهد.

6-  فایل های دسته ای و مزیت های آن ها را بشناسد.

7-  با فایل های مهم سیستم عامل Win xp آشنا شود.

8-  با فایل MsConfig.exe و چگونگی اجرای آن آشنا شود.

9-  Registry  را کامل بشناسد.

آثار پرورشی

با استفاده از این ا لگو دانش آموزان می توانند بصورت سیستمی و گروهی کار کنند و دانش آموزان گوشه گیر و خجالتی به فعالیت بیشتر وادار شوند و فقط یک عده از دانش آموزان قوی همیشه در صحنه نباشند . در این ا لگو فقط معلم متکلم نمی باشد.

 

 

نوشته شده در چهارشنبه 20 آبان 1388 و 12:36 ق.ظ توسط هنرستان حلی

ویرایش شده در - و -

 نظر ها ()

 

 


V مطالب قبلی